Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

HVPU-reformen. Bøker

"Hva med meg?": psykisk utviklingshemmede som bor i hjemmet, hva skjer med dem etter 1. januar 1991? Pettersen, Kåre and Power, Neil. 1989. Sandefjord, Power Vision[distribusjon: Stokke kommune].
Ref Type: Motion Picture

1986, Fra institusjon til samfunn?: nedbygging av sentralinstitusjoner i helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU), og oppbygging av tiltak på kommunalt nivå baser på en teoretisk modell, nr 204 edn, Oppland distriktshøgskole, Lillehammer.
Notes: "Heltidsstudiet i spes.ped. - 1. avd."

1987, Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede om overføringen av vernede verksteder under HVPU NFPU, Oslo.

1989, Kristina - 5 år. Helsedirektoratet om HVPU-reformen: ... Socialdepartementet om HVPU-reformen... Psykisk utviklingshemmede og rettsikkerheten.. Samordningsrådet, Oslo.

1989, Tilrettelegging i forbindelse med utflytting av ei gruppe psykisk utviklingshemma fra sentralinstitusjon til mindre institusjon i anna kommune, Nr. 4 1989 Del 1 edn.

1989, Vedlegg til rapport om utflytting av ei gruppe psykisk utviklingshemma fra sentralinstitusjon til mindre institusjon ianna kommune, Nr. 4 1989 Del 2 edn.

1990, HVPU-reformen: litteratur og opplysningsmateriell Biblioteket, [Molde].

1990, Levekårskvaliteter ved bolig og hjem: HVPU-reformen Kommuneforlaget, Oslo.

1990, Velkomen til meg!: eksempel på nye bustader for menneske med psykisk utviklingshemming [Sosialdepartementet], [Oslo].
Abstract: I-0627/N
Notes: "Utarbeidd av City arkitekter ANS ved ... Hilde Almar-Næss og Marius Berntsen" - s. 3

1991, Velkommen: din nye nabo. En bedre hverdag for psykisk utviklingshemmede Kommunenes sentralforbund, Oslo.

1992, Fra særomsorg til særlig omsorg Universitetsforlaget, Oslo.
Notes: Trykket opp av Pensumtjenesten, 2000, ISBN 8213018044

1992, HVPU reformen og kommunene: hvordan står det til i Akershus? en rapport Norsk kommuneforbunds distriktsstyre i Akershus, [Akershus].

1995, Status for gjennomføringen av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming: sammenfatning av resultatene fra kommunenes rapportering 1995: med nøkkeltall for alle kommunene Sosial- og helsedepartementet, Oslo.
Notes: Rundskriv 1-41/95. Desember 1995

Andersen, J. 1990, Avvikling av HVPU: en studie av planprosessen i en liten kommune, 2/1990 edn, Østlandsforskning, [Gjøvik].
Notes: Katalogisert etter omslag

Andersen, J. 1990, Avviklingen av HVPU: en studie av planprossessen i en liten kommune ØF, [Lillehammer].

Andersen, J. 1992, Psykisk utviklingshemmede som brukere av fylkeskommunale helsetjenester: en studie av planleggingen av helsetjenester i Hedmark fylkeskommune i forbindelse med HVPU-reformen, 3:1992 edn, Østlandsforskning, Lillehammer.

Andersen, J. 1995, En ideell reforms møte med den kommunale hverdag: en studie av kommunenes iverksetting av HVPU-reformen, 04/1995 edn, Østlandsforskning, Lillehammer.

Andreassen, A. 1997, Har mennesker med psykisk utviklingshemming fått et bedre liv som en følge av gjennomføringen av ansvarsreformen i Bodø kommune, Universitetet.
Notes: Hovedoppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Oslo, 1997

Bangum, C. 1996, Ansvarsreformen: et godt liv på "den andre siden av veien"?: gjennomføring av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming i Klæbu kommune: del I og II, nr 3/1996 edn, Diakonhjemmets høgskolesenter, Forskningsavdelingen, [Oslo].
Notes: Løpetittel: Evaluering av ansvarsreformen 1995/96

Bangum, C. 1996, Et bedre liv i kjølvannet av ansvarsreformen?: gjennomføring av reformen for mennesker med psykisk uviklingshemming i Østre Toten kommune: del I og II, nr 2/1996 edn, Diakonhjemmets høgskolesenter, Forskningsavdelingen, [Oslo].
Notes: Løpetittel: Evaluering av ansvarsreformen 1995/96

Berild, S. 1996, Fra kriseinformasjon til informasjonsnettverk: sluttevaluering av informasjonsprosjektet "Min nye hverdag", 29/1996 edn, Østlandsforskning, Lillehammer.
Notes: Prosjekt: Evaluering av informasjonarbeid om HVPU-reformen, V618

Birkeland, I. L. 1996, Blir det uoppnåelig beste det godes fiende?: en kvalitativ studie av HVPU-reformens intensjoner og konsekvenser, Universitetet.
Notes: Hovedoppgave i sosiologi - Universitetet i Oslo, 1996

Brevik, I. 2007, Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo.

Dybvik, K. A. 1995, Psykisk utviklingshemmedes muligheter og begrensninger for sosial integrasjon i nærmiljøet sett på bakgrunn av ansvarsreformens intensjoner: et bidrag for å skaffe kunnskap om praksisstedets sosiale integrasjon i nærmiljøet i de nye boligstrukturene for psykisk utviklingshemmede, 1995:3 edn, Høgskolen i Østfold, Halden.

Dyrendahl, G. 1990, Fra institusjon til eget hjem: status i kommunene før ansvarsreformen: en spørreundersøkelse Norges Byggforskningsinstitutt, [Oslo].
Abstract: På omslaget: Delrapport 2
Notes: Katalogisert etter omslaget

Dyrendahl, G. 1996, Boligen - ble den et hjem?: et velferdsperspektiv på bolig og dagliglivstjenester for mennesker med psykisk utviklingshemming Rådet for funksjonshemmede, Oslo.
Notes: Katalogisert etter omslag

Eikli, G. 1990, Utvikling av omsorg gjennom avvikling av en institusjon Sosialdepartementet, [Oslo].
Abstract: Forfatter: Gudmund Eikli - Forordet
Notes: Katalogisert etter omslag

Gåsemyr, E. 1998, Frå institusjon til eige husvære: tidene skifter: nye ideal og nye rammer, men ny røyndom?: ei oppgåve om HVPU-reforma sine ideal, og om gjennomføringa av prinsippet om heimen som arena for tenesteyting, Universitetet.
Notes: Hovedoppgave i sosiologi - Universitetet i Oslo, 1998

Grønning, J. C. 1996, Velferd for mennesker med psykisk utviklingshemming i Sør-Trøndelag: med unntak av Trondheim, etter ansvarsreformen: hvem får hva hvor? J.C. Grønning.
Notes: Hovedoppgave i geografi - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1996

Gundersen, A. 1992, "Veien til HVPU-reformen": en studie av endringer i omsorgstilbud for psykisk utviklingshemmede sett med foreldrenes øyne.
Abstract: I samarbeid med Høgskolen i Oslo, avd for økonomi-, kommunal- og sosialfag
Notes: Hovedoppg. i sosialt arbeid - Universitetet i Trondheim, 1992 I

Hutchinson, G. S. 1986, Inn i eget hjem: om kommunal tilrettelegging av tjenester for gruppen 'personer med psykisk utviklingshemming', 4-1986 edn, Høgskolesentret [sic] i Nordland. Avdeling for sosialarbeiderutdanning, Mørkved.
Notes: Rapport nr. 3 fra prosjektet "Om desentralisert struktur på service rettet mot gruppen 'personer med psykisk utviklingshemming'".

Hutchinson, G. S. 1986, Ut av storinstitusjonen: om flytting fra sentralinstitusjoner innen Helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU), 3-1986 edn, Høgskolesentret [sic] i Nordland. Avdeling for sosialarbeiderutdanning, Bodø.

Jacobsen, S. M. 1995, "Vi og!" - et godt liv utenfor HVPU-institusjonen?: gjennomføring av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming i Hå kommune, nr 3/95 edn, Diakonhjemmets høgskolesenter, Forskningsavdelingen, [Oslo].

Jacobsen, S. M. 1996, Ansvarsreformen og det gode liv?: gjennomføring av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming i Søndre Land kommune, nr 1/96 edn, Diakonhjemmets høgskolesenter, Forskningsavdelingen, [Oslo]
Notes: Løpetittel: Evaluering av ansvarsreformen 1995/96

Jacobsen, S. M. 1997, Ansvarsreformen i Kvæfjord - en stor oppgave for en liten kommune: en vurdering av organisering, ansattes arbeidsmiljø og psykisk utviklingshemmedes livssituasjon, nr 5/1997 edn, Diakonhjemmets høgskolesenter, Forskningsavdelingen, [Oslo].
Notes: På omslaget: Høgskolen i Harstad

Kristiansen, I. M. 1988, Utflytting av psykisk utviklingshemmede fra sentralinstitusjon til "hjem"-kommunene, Sogn og Fjordane distriktshøgskule.

Kvåle, K. 1998, Mye frihet - lite omsorg?: HVPU-reformens verdigrunnlag: en normativ analyse av omsorgen for psykisk utviklingshemmede, Universitetet.
Notes: Hovedoppgave i statsvitenskap - Universitetet i Oslo, 1998

Kvitfjell, A. 1994, Fra institusjon til egen bolig: har psykisk utviklingshemmede fått bedre boforhold som følge av HVPU-reformen: prosjektoppgave spesialpedagogikk Høgskolen i Akershus, avd. Stabekk, [Bekkestua].

Larsen, A. C. 1994, Ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklingshemning: rapport fra en kartlegging midtveis i gjennomføringen av reformen Kommunalavdeling helse og sosiale tjenester, [Bergen].
Abstract: Katalogisert etter omslag
Sluttført av Anne-Cathrine Larsen
Notes: Over tittelen: En rapport fra Bergen kommune

Nohr, L. 1990, HVPU-reformen og dens mulige konsekvenser for en vertskommune og dens innbyggere med psykisk utviklingshemming: en kartlegging i Østre Toten kommune i et år før reformen trer i kraft. Statens spesiallærerhøgskole.
Abstract: Utgivers navn etter 1990: Universitetet i Oslo
Notes: Hovedoppgave i spesialpedagogikk - Statens spesiallærerhøgskole, 1990

Nye muligheter: en film om reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming. Borg, Lars. 1990. Oslo.
Ref Type: Motion Picture

Olsen, R. 1993, Evaluering/etterundersøkelse av utflyttinger fra sentralinstitusjoner for HVPU i Vestfold: en undersøkelse av erfaringene med utflyttinger fra institusjoner til kommunale omsorgstilbud Vestfold fylkeskommune, Habiliteringsteamet, [S.l.].
Notes: Katalogisert etter omslag

Østtveiten, H. S. 1997, Hvordan har du det nå?: evaluering av ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede i Oslo, 1997:2 edn, NIBR, Oslo.
Notes: Prosjektnavn: Evaluering av ansvarsreformen

Østtveiten, H. S. 1999, Etter behov?: den offentlige politikken og reformen for psykisk utviklingshemmede i Oslo, 3/99 edn, NIBR, [Oslo].
Abstract: Katalogisert etter omslag
Notes: Særtrykk av: Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 1.99

Paulsen, B. 1991, Evalueringsprosjekt: omlegging av omsorgen for psykisk utviklingshemmede delprosjekt III: kommunene som iverksetter av HVPU-reformen - prosjektskisse NIS, Trondheim.

Pedersen, B. 1996, Hverdagsliv etter ansvarsreformen, 127 edn, SEFOS, Bergen.

Pettersen, B. 1989, HVPU-reformen og kommunalt ansvar: er den sosialpolitiske vilje til prioritering av tiltak for psykisk utviklingshemmede til stede i kommunene? [B. Pettersen].
Abstract: Studium: Trygdelinja
Notes: Studentarbeid - Høgskolesenteret i Nordland, 1989

Program for velferdsstatsforskning 1991, Evaluering av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming: delprogram NORAS, Oslo.

Psykisk utviklingshemmede: hjemmeboendes situasjon sett i forhold til institusjonsboendes etter HVPU-reformen. Andersen, Britt. 1993. Bergen.
Ref Type: Motion Picture
Notes: Opptak fra Sosialkanalen 21-9-1993 ved Britt Andersen

Røysum, A. 1996, Rapport fra en brukerundersøkelse - i lys av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede, Oslo.
Abstract: Prosjektleder: Anita Røysum
Notes: Katalogisert etter omslaget

Sætersdal, B. 1994, Menneskeskjebner i HVPU-reformens tid: livshistorier og sosiale forandringer Universitetsforlaget, Oslo.

Sandvin, J. T. 1990, Fullt og helt, eller stykkevis og delt: intervju med representanter for kommunene i Halland län om kommunaliseringen av ansvaret for psykisk utviklingshemmede, og sammenligninger med den norske HVPU-reformen, 1063/90 edn, Nordlandsforskning, Bodø©.
Notes: Katalogisert etter omslag

Seim, A. S. 1990, Blir hjemmeboende psykisk utviklingshemmede et b-lag etter HVPU-reformen?: finnes det forskjeller i planlagte tjenestetilbud mellom hjemmeboende og institusjonsbeboere?, HDH.
Notes: Katalogisert etter omslag

Slettebø, T. 1990, Kommunalt ansvar for psykisk utviklingshemmete: evaluering av forsøk og brukernes erfaringer: modellutvikling i Nes kommune i Akershus, 1990:19 edn, Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo.
Notes: Sammendrag på engelsk og norsk

Stangvik, G. 1994, Funksjonshemmede inn i lokalsamfunnet: prinsipper og arbeidsmåter Universitetsforl., Oslo.
Sundet, M. 1995, Hverdagsliv i en reformtid, 25/95 edn, Nordlandsforskning, Bodø.

Thomassen, J. S. 1989, Fra institusjon til egen bolig: samspill om HVPU-reformen Kommuneforlaget, Oslo.

Tøssebro, J. 1992, Institusjonsliv i velferdsstaten: levekår under HVPU Ad notam Gyldendal, [Oslo].

Tøssebro, J. 1996, En bedre hverdag?: utviklingshemmedes levekår etter HVPU-reformen Kommuneforl., Oslo.

Tøssebro, J. 2002, Statlig reform og kommunal hverdag: utviklingshemmetes levekår 10 år etter reformen, 33 edn, NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Trondheim.

Vi flyttar heim! Borg, Lars og Lund, Per. 1990. Frekhaug, ViPro.
Ref Type: Motion Picture

Westeren, K. I. 1993, Evaluering av hjelpebehov og kostnader før og etter ansvarsreformen, nr 9 edn, Nord-Trøndelag Distriktshøgskole, Steinkjer.
Notes: Katalogisert etter omslag

Westeren, K. I. 1994, Hjemmeboende mennesker med psykisk utviklingshemming og ansvarsreformen, nr 20 edn, NTDH, Steinkjer.

Wuttudal, K. 1993, Integrering av hjemmetjenester for psykisk utviklingshemmede i den kommunale hjemmetjenesten: noen dilemmaer. Universitetet i Trondheim. Inst. for sosiologi, Theim.
Notes: Har bibliografi

Wuttudal, K. 1994, Tjenesteyting i boliger til psykisk utviklingshemmete: nye idealer og dilemmaer Allforsk, Senter for samfunnsforskning, Dragvoll.

Ytterhus, B. 1995, Sosialt hverdagsliv etter HVPU-reformen: en kvalitativ studie av det sosiale hverdagslivet til fem menn i Trondheim kommune Allforsk, Senter for samfunnsforskning, Trondheim.
Notes: Hovedoppgave i sosiologi - Universitetet i Trondheim, 1995

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.